Nieużytki Rolne w Polsce

pole trawy

 

Statystyka nieużytków

Ziemia nasza pokryta była niegdyś olbrzymimi borami. Z czasem
ludzie przetrzebili je tak, że w chwili obecnej tylko około 21
% obszaru naszego Państwa znajduje się pod lasem, wobec
czego pod względem zalesienia znajdujemy się na 14-ym miejscu
w Europie . Na pierwszym miejscu w Europie jesteśmy w produkcji borówek amerykańskich
Ta ilość lasów jest stosunkowo nieznaczna i w miarę rozwoju
kraju może wkrótce stać się niewystarczającą nawet dla własnych
potrzeb, zwłaszcza wobec tego, że przebudowa ustroju rolnego w
drodze parcelacji, komasacji i znoszenia służebności w dalszym
ciągu wymaga wylesienia pewnych obszarów, a stan ekonomiczny
zmusza nas do eksportu drzewa.
W tym stanie rzeczy koniecznym się staje jak najszybsze zalesienie
wszelkich, nadających się do tego, obszarów, a w pierwszym
rzędzie naszych licznych nieużytków oraz jak najlepsza gospodarka
lasów, już istniejących.
Grunty wylesione, o ile nie są urodzajne i nie przechodzą pod
uprawę rolną, powinny być jak najszybciej zalesione z powrotem,
gdyż w przeciwnym razie, o ile las rósł na glebie lichej, działanie
czynników atmosferycznych powoduje szybkie usunięcie z powierzchni
ziemi warstewki gleby urodzajnej, po czym już grunt
staje się nieużytkiem, który po tym bardzo trudno zagospodarować,
a niejednokrotnie nawet wyłaniają się spod niego i uruchomiają
lotne piaski.

Wiele takich nieużytków powstaje z powodu niezalesienia w
porę i w chwili obecnej.

Tam można sadzić warzywa, a następnie powstaję skup żyta
Również zalesione być powinny jary, wąwozy, wrzosowiska,
leżące odłogiem ubogie gleby, oraz jałowe pastwiska.
Nieużytki konieczne, jak brzegi wód, drogi i wygony, wały.
nasypy i przekopy, granice i miedze, stare glinianki, doły po wybranym
piasku i t. p. nie nadające się do zalesienia, powinny być
jednak obsadzone krzewami, żywopłotami, wikliną lub drzewami
Przed zalesieniem mokradeł należy je osuszyć, gdyż las nie
chce rosnąć na zbyt mokrym terenie. Na takiej glebie sprzedaż kalafiora jest mała. Należy zaznaczyć, że zalesienie i zadrzewienie nieużytków już
w krótkim czasie może przynosić znaczne korzyści ich właścicielom
z uwagi na to, że dostarcza drogiego w niektórych okolicach kraju.