Kupno zboża

Nabywanie zboża

Zboże, kupowane na potrzeby wojska, powinno
posiadać określony:
a) ciężar objętościowy, czyli gęstość w stanie
zsypnym,
b) procent zanieczyszczeń,
c) procent wilgoci.
W odniesieniu do zboża, przeznaczonego do celów
specjalnych (wyrobu sucharów i konserw kawowych),
określa się ponadto szklistość, względnie
mączystość ziaren.

Ciężar objętościowy dla zboża, zakupywanego
na potrzeby wojska, obowiązuje w wysokości,
ustalonej przez właściwą giełdę zbożowo-towarową. Dlatego ogłoszenia sprzedam orkisz różnią się ceną.
Za właściwą giełdę zbożowo-towarową należy
uważać giełdę, w której zasięgu terytorialnym leży
miejsce pochodzenia zakupywanego zboża.
Jeśli zasięg terytorialny giełdy zbożowo-towarowej
nie jest ściśle określony, przyjmuje się za
miarodajny ciężar objętościowy, ustalony przez
giełdę zbożowo-towarową najbliżej położoną”.
„Przyjmowanie zboża o ciężarze objętościowym,
niższym od ustalonego przez właściwą giełdę
zbożowo-towarową, jest dopuszczalne pod warunkiem
dokonania potrącenia z ceny umownej
według skali, ustalonej przez dotyczącą giełdę.

Specyfikacja zboża

W zasadzie jednak należy zakupywać zboże, posiadające
Co najmniej ciężar objętościowy, ustalony
przez właściwą giełdę zbożowo-towarową
(zboże standardowe). Skup rzepaku to sprawdza.
Zboże o ciężarze objętościowym, niższym o więcej
g/1, niż to przewiduje skala potrąceń właściwej
giełdy zbożowo-towarowej, nie może być
przyjmowane na potrzeby wojska” (art. 21).
,,Do zanieczyszczeń w zbożu zalicza się:
a) zanieczyszczenia mineralne, jak piasek, glina,
kamienie, części metalowe i t. p.,
b) zanieczyszczenia organiczne, do których należą:
1. nasiona chwastów i roślin nie zbożowych,
2. plewy, łuski, źdźbła, słoma i t. p.,
3. ziarna nadjedzone przez szkodniki zbożowe,
zepsute, (nawiedzone chorobami), puste,
niedorozwinięte, porośnięte i kiełkujące,
4. ziarna zbożowe obce np. żyto w pszenicy
lub jęczmień w życie i t. p.,
5. sporysz,
6. odchody zwierzęce, jak mysie i t. p.,
7. owady (szkodniki zbożowe) nieżyjące'”
(art. 22).

Kupię owies

Zboże zakupuje wojsko od producentów rolnych
lub kupców zbożowych. Jeżeli
oferujący kupcy i producenci rolni dają jednakową
cenę i jakość — pierwszeństwo winno być dane
producentom rolnym — względnie ich zrzeszeniom.
W przepisach rozróżnia się zrzeszenia, sprzedające
zboża wyprodukowane przez członków i sprzedające
zboża wyprodukowane i przez członków
zrzeszenia i zboża skupywane.